Doprava & Reklamácie

Dopravné podmienky

1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu v lehote do 7 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom (ak je tovar na sklade), alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predlžiť o lehotu určenú dodávateľom, alebo výrobcom. Špecifickým prípadom sa rozumie aj objednávka nového tovaru a jeho výroba na základe individuálneho zadania objednávateľom. Takýmto prípadom sa rozumie aj gravírovanie. V takýchto prípadoch sa dohodne individuálny čas dodania, maximálne do 60 dní od zadania objednávky.

2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. aj pred prevzatím tovaru od predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe kúpnej ceny tovaru. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby (vrátenia kúpnej ceny tovaru), pričom v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Našim zákazníkom ponúkame možnosť osobného odberu tovaru v niektorom zo showroomov DIC. Na Slovensku Showroom DIC, Krasovského 13, 851 01  Bratislava alebo v Českej republike Showroom DIC, Washingtonova 5, 11 000 Praha 1.

Tovar k partnerovi zasielame až po jeho uhradení. Dopravu tovaru zaisťujeme prostredníctvom prepravnej služby DHL alebo inej kurierskej služby. Zásielky sú odoslané kupujúcemu v lehote do 7 pracovných dní od prijatia objednávky. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť o lehotu určenú dodávateľom alebo výrobcom.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti DIAMONDS INTERNATIONAL CORPORATION - DIC Sk s.r.o., IČ: 366 45 974, so sídlom Krasovského 13, 851 01 Bratislava (ďalej len „DIC", alebo „Predávajúci“)

DIC konštatuje, že predmetom jej podnikateľskej činnosti je okrem iného obchod s drahými kameňmi a šperkmi.

Šperky DIC sú vyrábané za použitia najnovších výrobných metód, sú jednotlivo skúšané a prechádzajú prísnou kvalitatívnou kontrolou. Sú označené puncom Českého puncového úradu podľa zákona č.539/92 Sb., o puncovníctve a skúšaní drahých kovov.

Týmto reklamačným poriadkom sú upravené podmienky, na ktorých základe uplatňuje Kupujúci svoje práva pri rozpore tovaru s kúpnou zmluvou a ďalej podmienky uplatňovania zodpovednosti za chyby voči Predávajúcemu, prípadne iné práva dole uvedené.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba je u všetkých výrobkov všeobecne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ si Predávajúci a Kupujúci nezjednajú dlhšiu záručnú dobu.

V prípade dodania tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je taký postup možný, môže Kupujúci požadovať zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci berie na zreteľ rozpor s kúpnou zmluvou zistený počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ z povahy tovaru nevyplýva, že existenciu rozporu musel Kupujúci zistiť už pri prevzatí. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi uskutočnenej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takéhoto druhu obvyklé, a že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adresu predajcu: Krasovského 13, 851 01 Bratislava, prípadne ústne v predajni DIC, a to bez zbytočného odkladu po zistení nedostatkov najneskôr v lehotách uvedených v zákone o reklamácií.

Pri reklamácií je nutné predložiť nadobúdajúce doklady (napr. faktúru, pokladničný doklad, dodací list, certifikát, záručný list k hodinkám), dátum prevzatia tovaru, špecifikáciu reklamovaných chýb.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, má Kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:

 • Ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.
   
 • Ak nie je taký postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tie isté práva Kupujúcemu náležia, ak:

 • ide síce o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne používať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba brániaca riadnemu používaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstránená vyskytne opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má tovar súčasne aspoň tri chyby brániace jeho riadnemu používaniu.
   
 • ide o iné neodstrániteľné chyby a Kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady, ak vznikne chyba alebo poškodenie dokázateľne nesprávnym používaním alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho:

 • dokázateľným nedovoleným zásahom do prístroja (tovaru)
   
 • ak nesie predložený "Záruční list" zjavné známky uskutočnených zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné identifikačné či výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste
   
 • na chyby, ktoré vznikli bežným opotrebovaním tovaru
   
 • chyby vzniknuté neodborným zásahom Kupujúceho, prípadne inej neoprávnenej osoby


Reklamácia je Predávajúcim uznaná ak Kupujúci dokáže, že:

 • je tovar chybný, za týmto účelom Kupujúci predloží chybný tovar v predajni Predávajúceho
   
 • že sa chyba vyskytla v záručnej dobe (za týmto účelom Kupujúci preukáže dátum predaja. V prípade, že k tovaru bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako obecná, je potrebné ju dokázať hlavne záručným listom, kde je vyznačená)
   
 • Kupujúci preukáže, že kúpil tovar od Predávajúceho (za týmto účelom Kupujúci predloží platný predajný doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku preukazujúci nákup reklamovaného tovaru.


Ak nebude ktorákoľvek z podmienok tu uvedených zo strany Kupujúceho riadne splnená, nebude reklamácia uznaná ako oprávnená a následne vybavená.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Ak dôjde k výmene chybného tovaru za nový, alebo bola vymenená súčiastka tovaru, začne bežať nová záručná doba k danému tovaru, resp. k jeho novej časti, znova od prevzatia nového tovaru, resp. tovaru s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu v záručnej oprave. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu nutných nákladov spojených s reklamáciou. Rovnaké právo náleží aj Kupujúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru. Náklady spojené s prepravou tovaru ku Kupujúcemu po vybavení reklamácie sú hradené Predávajúcim.